Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

2. Normen en vormen

Voor alle cursussen van het departement Media- en Cultuurwetenschappen is er een onderwijsetiquette:

Cursusinschrijving

 • Studenten kunnen zich alleen inschrijven tijdens de facultaire (her)inschrijvingsdagen.
 • Docenten kunnen niet worden benaderd voor individuele toelating tot een cursus (tenzij er zich evidente Osiris-problemen voordoen).
 • Studenten worden geacht rekening te houden met de ingangseisen voor cursussen. Na de inschrijving wordt dat alsnog gecontroleerd. Wie niet aan de ingangseisen voldoet, krijgt geen toegang tot de cursus.
 • Ingeschrevenen die alsnog niet aan een cursus deelnemen, dienen zich zo snel mogelijkvia Osiris uit te schrijven. Ingeschreven studenten die op geen enkele wijze participeren in een cursus krijgen een aantekening op hun cijferlijst als ND (Niet Deelgenomen), die meetelt als een 1 voor de berekening van het Grade Point Average. Wellicht ten overvloede: niet uitschrijven levert voor de universiteit enorme organisatorische en financiële problemen op (zaalreservering, roostering, werkgroepsamenstelling, onbetrouwbare planningen, verlaagd rendement etc.)

Colleges en groepswerk

 • Studenten hebben alleen recht op deelname aan de werkcolleges indien ze zich hebben voorbereid zoals gevraagd door de docent. Bij verzaking kunnen studenten weggestuurd worden. Naast dit aanwezigheidsrecht kan er een aanwezigheidsplicht gelden voor werk- en hoorcolleges.
 • Studenten melden zich per e-mail bij de docent af als ze wegens ziekte of anderszins verhinderd zijn om deel te nemen aan een werkcollege.
 • Studenten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van het werken in groepjes. Als een groepje problematisch functioneert dient dat ruim voor het inleveren van de groepsopdracht aan de docent te worden gemeld.

Schrijfvaardigheid

 • Studenten worden geacht begrijpelijk en correct Nederlands te schrijven. Werkstukken kunnen worden geretourneerd indien ze meer dan drie evidente taalfouten bevatten.
 • Studenten kunnen zelf eventuele tekortkomingen in hun schrijfvaardigheid wegwerken via gerichte cursussen (Instituut Nederlands of IVLOS)

Overig

 • Studenten worden geacht hun Solis-mail account regelmatig te checken, en via dit account te mailen met docenten.
 • Studenten worden geacht gemiddeld 20 uur per week te besteden aan een cursus.
 • Studenten worden geacht origineel werk in te leveren. Ten aanzien van plagiaat en fraude worden de universitaire regels gehanteerd (zie de Studiegids).