Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

1. Dertig veelgemaakte fouten

In het overzicht hieronder zijn de dertig meest voorkomende fouten bij het schrijven van akademische werkstukken genoemd. Gebruik dit als checklist voor je eigen werk!

Inhoud

1. gebrekkige introductie/definitie van vraagstelling, term of auteur

2. vage, algemene, oppervlakkige, onbereflecteerde of onzinnige bewering

3. gemiste kans (verbindingen literatuur, actualiteit, tegengeluiden)

4. verwarring tussen feit en interpretatie, beschrijving en analyse

5. gebrek aan vlees en bloed (concrete gegevens, voorbeelden, details)

6. onduidelijke of afwezige relatie met concepten uit de cursus

7. conclusies zonder verband met betoog, onbeargumenteerd

Structuur

8. ontbreken van structuur, systematiek en/of conclusies

9. onduidelijk onderscheid tussen bronnen, verslaggeving en eigen reflectie

10. gebrek aan eindredactie (alinea’s, verdubbelingen, overgangen)

 Bronnenverantwoording

11. ontbrekende of onvolledige bronverwijzing in tekst

12. vage, ondeugdelijke parafrase p.v. helder citaat

13. nietszeggend, willekeurig citaat

14. type bron onduidelijk (wetenschappelijk, journalistiek, populair)

15. leunt te veel op secundaire bronnen

16. vage ingewijdenverwijzingen naar cursus of college

Stijl

17. holle frase, open deur, gebabbel

18. onsamenhangende alinea

19. lange zinnen, slordige formuleringen, taalfouten

20. onduidelijk, passief taalgebruik

 Vormgeving

21. inhoudsopgave oninhoudelijk, nietszeggend of afwezig

22. te weinig tussenkoppen c.q. paragraaftitels

23. regelafstand of bladspiegel dichtgetimmerd

24. slordige interpunctie, spelfouten

25. knip- en plaksporen van internetbronnen (fraude?)

Bibliografie

26. bron niet terug te vinden in bibliografie of referentielijst

27. bibliografie te kort of onvolledig

28. referentielijst bevat ongebruikte titels

29. online bronnen als blote URL’s

30. bibliografie/noten niet conform een academisch format